Ditt och mitt ansvar

BOHUSCHARTERS ANSVAR

 1. Att förmedla Din båt till ansvarsfulla, kunniga och intresserade hyrestagare. Vi kan dock inte garantera att Din båt blir bokad de av Dig önskade perioderna eller att båten fungerar under hela uthyrningsperioden. Du måste själv förvissa dig om att båtens kondition och funktion är fullt tillfredsällande under hela uthyrningssäsongen.

 2. Att vid eventuellt haveri på Din båt med full kraft försöka hjälpa Dig med reparation eller ordna ersättningsbåt till drabbad hyreskund. Bohuscharter eller båtägaren kan aldrig bli ersättningsskyldig mot nästkommande kund, utöver vad som anges i Allmänna villkor för uthyrning, om en hyrestagare återlämnar en båt funktionsoduglig.
 3. Bohuscharter kan inte garantera kundens lämplighet. Det yttersta ansvaret vilar alltid på båtägaren eller dennes ersättare.
 4. Bohuscharter kommer alltid att följa beslut i ARN
  (Allmänna Reklamationsnämnden).
 5. Att marknadsföra Din båt på ett sätt som ger Dig största möjliga uthyrningsfrekvens.

 

 

Båtägarens ansvar

 1. Båtägaren ansvarar för att all utrustning som är upptagen i utrustningslistan finns och är funktionsduglig.
 2. Båtägaren ansvarar för att båten är försäkrad för uthyrning under den aktuella uthyrningsperioden. Båtägaren ansvarar själv för all skadereglering i samband med eventuell försäkringsskada.
 3. Båtägaren kan inte kräva ersättning av Bohuscharter för kostnader eller annat som hyreskunden orsakar honom.
 4. Båtägaren är skyldig att följa beslut i ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) och att återbetala eventuella ersättningar till kunden utan dröjsmål. Drabbas Bohuscharter av kostnader som är att hänföra till båtägaren kommer dessa att inkrävas av honom.
 5. Båtägaren är skyldig att genomföra en bokning/uthyrningsperiod som han bekräftat till Bohuscharter om eventuella ändringar görs av båtägaren avseende uthyrningsperioderna är han skyldig att skyndsamt meddela Bohuscharter detta. Båtägaren kan bli ersättningsskyldig mot Bohuscharter om han bryter sitt åtagande. 
 6. En till hyreskunden bekräftad bokning är alltid giltig om inte båtägaren kan visa att båten är funktionsoduglig. Båtägaren skall då omgående meddela Bohuscharter detta förhållande.Båtägaren kan bli ersättningsskyldig mot hyresmannen för reseutlägg eller mot Bohuscharter för reglering ersättningsbåt i samband med ombokning och avbokning.
 7. Om båtägaren säljer båten med uthyrningsperioder bokade av Bohuscharter kan han komma att debiteras för Bohuscharter merarbete, reglering ersättningsbåt och omkostnader i samband med ombokningar eller dylikt.
 8. Det är båtägarens ansvar att se till att båten är fullbetald när hyresperioden påbörjas. Det är också båtägarens ansvar att tillse att deposition för försäkringen är erlagd. Vissa undantag kan ske i samråd mellan båtägaren och Bohuscharter.
 9. Båtägaren ansvarar själv för all hantering i samband med utlämning och mottagning av sin båt om inte annat överenskommits med Bohuscharter skriftligt. Båtägaren är själv skyldig att kontrollera att de av hyreskunden lämnade uppgifterna är riktiga.
 10. Båtägaren ansvarar också för att kunden kan nå honom eller hans ersättare under hela uthyrningsperioden. Om inte kunden kan nå ägaren eller hans ersättare under en period av åtta timmar efter ett av kunden upptäckt fel äger Bohuscharter rätt att avhjälpa dessa fel på lämpligt sätt och därefter debitera båtägaren för detta.